Tag: อบรม KYT

อบรม KYT

อบรม KYT คืออะไร และประโยชน์ของ KYT มีอะไรบ้างอบรม KYT คืออะไร และประโยชน์ของ KYT มีอะไรบ้าง

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงาน สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าเป็นความไม่รู้ ไม่เข้าใจ ความผิดพลาจากการทำงาน สภาพแวดล้อม ตลอดจนความประมาท อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงานนั้นลดลงเรื่อยๆ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น สิ่งสำคัญที่ทำให้อุบัติเหตุลดน้อยลงมาจากการร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน การที่พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น การอบรม KYT ก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกัน อบรม KYT คือ การอบรมหลักสูตรวิเคราะห์ความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานทั่วไป พนักงานในระดับปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคคลทั่วไปที่สนใจก็สามารถเข้ารับการอบรม KYT ได้ K มาจากคำว่า